IPID

[PL]

OGÓLNE WARUNKI SERWISU I GWARANACJI

Postanowienia ogólne

Niniejsze opracowanie stanowi Ogólne Warunki Gwarancji i Serwisu mające zastosowanie do wszystkich Umów Sprzedaży/Realizacji zawieranych pomiędzy firmą IPID Sp. z o.o., a klientem, firmą współpracująca.

Dystrybutor świadczy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zgodnie w oparciu o niniejsze opracowanie warunków serwisu i gwarancji OWGiS.

Wszelkie odstępstwa od niniejszych OWGiS wymagają formy pisemnej zaakceptowanej przez strony pod rygorem nieważności.

W przypadku, gdy Nabywca-Dsytrybutor pozostają w stałych stosunkach handlowych przyjęcie OWGiS przy pierwszym zamówieniu/zleceniu ma zastosowanie do pozostałych zamówień i umów sprzedaży.

Definicje/Skróty

Ogólne Warunki Gwarancji i Serwisu - OWGiS,

IPID Sp. z o.o. - Dystrybutor,

Klient, Firma współpracująca - Nabywca,

Gwarancja

Dystrybutor zobowiązuje się do bezpłatnych napraw wad i uszkodzeń produktów powstałych z winy producenta/dystrybutora w terminie 21 dni roboczych od daty dostarczenia do Dystrybutora.

Gwarancja jest ważna przez okres 12 miesięcy od daty sprzedaży. Niezależnie od daty sprzedaży, okres gwarancji kończy się z upływem 24 miesięcy od daty produkcji.

Przed dostarczeniem produktów do Dystrybutora, Nabywca zobowiązany jest do skontaktowania się z Dystrybutorem w celu potwierdzenia zasadności uszkodzenia, oraz ustalenia sposobu dostarczenia produktów.

Nabywca powinien zgłaszać reklamacje na druku zgłoszenia serwisowego RMA(załącznik nr.1) do niniejszego opracowania. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nie rozpatrywania reklamacji zgłoszonych w inny sposób.

Pierwszym krokiem jest nadanie Numeru Gwarancyjnego RMA. W tym celu prosimy o wysłanie poprawnie wypełnionego dokumentu, RMA na e-mail biuro@ipid.pl. Pod wskazany e-mail, fax zostanie wysłany numer RMA którym będzie posługiwał się Nabywca.

Sprzedawca może uchylić się od dotrzymania terminowości napraw w wypadku zaistnienia „siły wyższej”

Niniejszą gwarancję stosuje się do wszystkich produktu po przedstawieniu Dystrybutorowi prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej(załącznik nr.2) wraz z dowodem zakupu(faktury).

Po upływie okresu gwarancji wszelkie naprawy dokonywane przez Dystrybutora są naprawami odpłatnymi.

W przypadku naprawy odpłatnej, po gwarancyjnej, koszt i termin wykonania naprawy, usunięcia usterki ustala Dystrybutor.

Wszelkie koszty dostarczenia produktów do Sprzedawcy pokrywa Nabywca.

Wyłączenia gwarancji

 

Uszkodzenia i wadliwego działania powstałych nie z winy producenta/dystrybutora.

Uszkodzeń spowodowanych w szczególności przez: wyładowania atmosferyczne, przepięcia, zalanie, uszkodzenia mechaniczne, nieprawidłowe napięcie zasilające, niezgodne zastosowanie z przeznaczeniem. Produkty, urządzenia, w których dokonano przeróbki, zmiany, naprawy bez zgodny Dystrybutora/Producenta.

Produkty, w których karta gwarancyjna lub dowód zakupu będą niezgodne ze sobą lub nieczytelne.

Ograniczenie odpowiedzialności

Odpowiedzialność Sprzedawcy względem Nabywcy ogranicza się do wartości produktu/usługi ustalonej według ceny detalicznej sugerowanej przez Dystrybutora z dnia zakupu i nie obejmuje prawa do domagania się zwrotu utraconych korzyści w związku z wadami urządzenia.

Dystrybutor nie odpowiada za szkody wyrządzone przez uszkodzony lub wadliwy produkt.

Dystrybutor nie odpowiada za wady spowodowane nieodpowiednią lub niefachową eksploatacją, nieprawidłowym montażem lub uruchomieniem przez Nabywcę bądź osoby trzecie, normalnym zużyciem elementów składowych jak i samego produktu.

Gwarancja na Produkt nie ogranicza uprawnień Nabywcy wynikających z niezgodności towaru z umową.

Siła wyższa

Siła wyższa definiuje zdarzenia jak poniżej: strajki, działania urzędowe, działania Państwa, niezrealizowane dostawy od dostawców Dystrybutora, anomalia pogodowe i inne, niemożliwe do przewidzenia, nieuchronne i poważne w skutkach zdarzenia zwalniają Dystrybutora z obowiązku dotrzymania zobowiązań w zawartych umowach na czas trwania zakłócenia i w zakresie jego oddziaływania.

Niniejszy dokument obowiązuje od dnia 02.01.2012 do momentu wydania kolejnej wersji (<< !kliknij! menu boczne strony).

Biurowiec IPID

W związku z realizacją projektu „Rozwój przedsiębiorstwa poprzez stworzenie nowego obiektu przystosowanego do wytwarzania pomp ciepła” przystąpiliśmy do wyłonienia generalnego wykonawcy usług budowlanych.

Czytaj więcej

Securex 2014

Z przyjemnością informujemy, że dzieki uprzejmości naszego partnera firmy DRAFTEL będziemy mieli możliwość zaprezentowania naszych produktów  na międzynarodowych targach zabezpieczeń Securex, które odbędą się 8-11 kwietnia 2014 w Poznaniu. Zapraszamy do odwiedzenia stoiska firmy DRAFTEL (pawilon 8, stoisko 5)

Czytaj więcej

Integracja automatyki pożarowej i budynkowej.

W grudniowym numerze Ochrona Mienia i Informacji ukazał się artykuł naszego partnera handlowego firmy Draftel, na temat integracji automatyki pożarowej i automatyki budynkowej z wykorzystaniem sterownika FSG. Zapraszamy do lektury.
Czytaj więcej