IPID

OGÓLNE WARUNKI handlowe

Postanowienia ogólne

Niniejsze opracowanie stanowi Ogólne Warunki Współpracy Handlowej mające zastosowanie do wszystkich Umów Sprzedaży zawieranych pomiędzy firmą IPID Sp. z o.o., a klientem, firmą współpracująca.

Dystrybutor dostarcza produkty zgodnie w oparciu o niniejsze opracowanie warunków handlowych OWWH.

Wszelkie odstępstwa od niniejszych OWWH wymagają formy pisemnej zaakceptowanej przez strony pod rygorem nieważności.

W przypadku, gdy Nabywca-Dsytrybutor pozostają w stałych stosunkach handlowych przyjęcie OWWH przy pierwszym zamówieniu/zleceniu ma zastosowanie do pozostałych zamówień i umów sprzedaży.

Definicje/Skróty

Ogólne Warunki Współpracy Handlowej - OWWH,

IPID Sp. z o.o. - Dystrybutor,

Klient, Firma współpracująca - Nabywca,

Ceny i warunki płatności

Dystrybutor zastrzega sobie prawo do zmiany cen określonych w ofercie w przypadku zmian kursu walut i innych czynników kształtujących ceny.

Wszystkie ceny ustalone i udostępnione przez Dystrybutora są cenami netto, bez ujęcia kosztów dostaw.

Obowiązującą formą płatności jest przelew bankowy. Koszty z tytułu obrotu płatniczego ponosi Nabywca. W pierwszych dwóch zamówienia rozliczenie oparte jest o przedpłatę 100% na poczet realizacji.

Termin i warunki płatności wynikają z faktury (oraz faktury zaliczkowej, jeśli dotyczy).

O terminowości zapłaty decyduje data wpływu płatności na konto bankowe Dystrybutora.

W przypadku niewyjaśnionej zaległości płatniczej ze strony Nabywcy, Dystrybutor zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji do czasu pisemnego wyjaśnienia i uregulowania wszystkich płatności.

Warunki dostawy i przejście ryzyka

Wszystkie dostępności produktów muszą zostać bieżąco potwierdzone (pisemnie) pod rygorem nieważności.

Terminy i inne warunki sprzedaży mogą ulec zmianie, także po złożeniu przez Nabywcę zamówienia, w szczególności na skutek siły wyższej (pkt. "Siła wyższa" OWWH) i innych okoliczności niezależnych od Sprzedawcy.

Dystrybutor nie bierze odpowiedzialności za błędy popełnione w treści zamówienia złożonego przez Nabywcę.

Wszelkie koszty dostaw leżą po stronie Nabywcy a koszt wysyłki/dostawy jest doliczany do faktury.

Sprzedaż wysyłkowa realizowana jest za pośrednictwem firm kurierskich.

Ryzyko dostaw przechodzi na Nabywcę w momencie przekazania produktów przewoźnikowi.

W przypadku, gdy opakowanie to jest uszkodzone roszczenie musi zostać skierowane bezpośrednio do przewoźnika w formie pisemnej.

Komunikacja

Wszelka komunikacja pomiędzy Dystrybutorem a Nabywcą odbywająca się za pośrednictwem poczty elektronicznej(email) jest uznana obowiązująca pod względem prawnym w takim samym stopniu jak treści przekazywane w liście lub faksie. Z zastrzeżeniem, że wiadomości anonimowe będą uznane za nieważne.

Informacje poufne/Tajemnica handlowa

Bez zgody Dystrybutora, Nabywca nie ma prawa do przekazywania osobom trzecim jakichkolwiek informacji objętych tajemnicą handlową.

Zabrania się udostępniania materiałów poufnych osobom trzecim bez pisemnej zgody Dystrybutora.

Postanowienia końcowe

Indywidualne zmiany w tym uzupełnienia postanowień niniejszych OWWH wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Obowiązującym językiem w komunikacji pomiędzy stronami jest język polski. W przypadku, gdy Nabywca nie jest w stanie komunikować się w języku polskim dopuszczalnym językiem komunikacji staje się język angielski, niemiecki.

Wszelkie specyfikacje, katalogi, materiały promocyjne, rysunki techniczne, etc. Dystrybutor dostarcza w celach informacyjnych, bez żadnych zobowiązań.

Siła wyższa

Siła wyższa definiuje zdarzenia jak poniżej: strajki, działania urzędowe, działania Państwa, niezrealizowane dostawy od dostawców Dystrybutora, anomalia pogodowe i inne, niemożliwe do przewidzenia, nieuchronne i poważne w skutkach zdarzenia zwalniają Dystrybutora z obowiązku dotrzymania zobowiązań w zawartych umowach na czas trwania zakłócenia i w zakresie jego oddziaływania.

Niniejszy dokument obowiązuje od dnia 02.01.2012 do momentu wydania kolejnej wersji.

Biurowiec IPID

W związku z realizacją projektu „Rozwój przedsiębiorstwa poprzez stworzenie nowego obiektu przystosowanego do wytwarzania pomp ciepła” przystąpiliśmy do wyłonienia generalnego wykonawcy usług budowlanych.

Czytaj więcej

Securex 2014

Z przyjemnością informujemy, że dzieki uprzejmości naszego partnera firmy DRAFTEL będziemy mieli możliwość zaprezentowania naszych produktów  na międzynarodowych targach zabezpieczeń Securex, które odbędą się 8-11 kwietnia 2014 w Poznaniu. Zapraszamy do odwiedzenia stoiska firmy DRAFTEL (pawilon 8, stoisko 5)

Czytaj więcej

Integracja automatyki pożarowej i budynkowej.

W grudniowym numerze Ochrona Mienia i Informacji ukazał się artykuł naszego partnera handlowego firmy Draftel, na temat integracji automatyki pożarowej i automatyki budynkowej z wykorzystaniem sterownika FSG. Zapraszamy do lektury.
Czytaj więcej